Adatkezelési tájékoztató

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a Natur Hungary Kft. adatkezeléseire terjed ki, ide értve az üzletekben végzett adatkezelést és a www.naturhouse.hu címen elérhető weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) végzett adatkezelést.

Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon, a Natur Hungary Kft. üzleteiben és egyéb helyiségeiben, kiadványain hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az Adatkezelő a Natur Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 29 B 1/1.; cégjegyzékszám: 01-09-337346; képviseli: Makra Sándor, Jan Gonda ügyvezetők; e-mail cím: info@naturhousehungary.hu; telefon: +36-70-6388785; továbbiakban: “Adatkezelő”). Az érintettek személyes adatait minden esetben az Adatkezelő kezeli.

Az Adatkezelő termékek forgalmazásával és tanácsadással üzletszerűen foglalkozó, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő a Weboldalon, valamint üzletben végez a fogyasztók felé kiskereskedelmi tevékenységet. Az Adatkezelő ezen tevékenységéhez kapcsolódóan végez reklámozási tevékenységet, és szervez nyereményjátékokat.

Az Adatkezelő a tevékenységét franchise hálózat üzemeltetése útján fejti ki. Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló franchise partnerek (továbbiakban: „Partner”) üzemeltetik az egyes üzleteket. A Partnerek az Adatkezelő által meghatározottak szerint végzik tevékenységüket.

3. Az adatkezelés elvei, az irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően, „Számviteli törvény”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fgytv”).

4. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot a tevékenysége ellátása érdekében kezel. Az adatkezelés célja:

 • Az érintett azonosítása, kapcsolattartás;
 • Az érintett vásárlásainak bonyolítása: vásárlások regisztrálása, szállítás, számlázás;
 • Az érintett egészségi állapotának felmérése, az érintett részére táplálkozási tanácsok adása;
 • Az érintett állapotában bekövetkezett változások figyelemmel kísérése;
 • Az érintett számára az életmódváltozással kapcsolatos programok készítése;
 • Az érintett hozzájárulása esetén reklámozás;
 • a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, kintlévőségek kezelése, behajtása, igények érvényesítése;
 • jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

5. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a jogviszony létrehozását, elindítja a szolgáltatás igénylésére irányuló folyamatot. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre. Az Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről.

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben az érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 3. pontban meghatározott jogszabályok.

6. Az adatok felvétele

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az Adatkezelő személyes adatokat az érintett adatszolgáltatása alapján kezeli. Az Adatkezelő harmadik személytől adatot nem vesz fel.

7. A kezelt adatok köre, különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő elsősorban az érintett azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kezeli: név, nem, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, postai cím. Az Adatkezelő emellett kezeli a vásárlások adatait, a szállításhoz, fizetéshez kapcsolódó adatokat.

Amennyiben az érintett részt vesz az Adatkezelő által biztosított táplálkozási tanácsadáson, az Adatkezelő kezeli az ezzel kapcsolatos adatokat. Figyelemmel arra, hogy a tanácsadás célja az érintett táplálkozási szokásainak és az ezzel járó egészségügyi kockázatoknak a felmérése, táplálkozási tanácsok adása, elengedhetetlen egyes, a táplálkozási szokásokkal és ezzel járó kockázatokkal, előnyökkel kapcsolatos, egészségi állapotra vonatkozó adatok kezelése. Az egészségi állapotra vonatkozó adatok az Adatkezelő szolgáltatásával szorosan összefüggnek, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás is kapcsolódik az egészségi állapothoz, annak javítását szolgálja.

Az Adatkezelő a fentiek alapján kezeli az érintett egészségi állapotára vonatkozó adatokat, amelyek különleges személyes adatoknak minősülnek. Amennyiben az érintett igénybe veszi a táplálkozási tanácsadási szolgáltatást, az Adatkezelő az érintett számára táplálkozással, és egyéb, életmóddal kapcsolatos tanácsot, programot, tervet (pl. étrend) ad. Annak érdekében, hogy a szolgáltatás elérje a kívánt célt, és ne okozzon súlyosabb egészségügyi problémákat, elengedhetetlen, hogy az Adatkezelő ismerje az érintett mindazon egészségügyi jellemzőit, amelyek szükségesek a tanácsadáshoz. Ezért az Adatkezelő az egészségügyi felmérőlapon kéri az érintett egyes, az adatkezelő szolgáltatásához szükséges egészségügyi adatait.

A válaszadás önkéntes, ugyanakkor ha az érintett a kérdésre nem válaszol, vagy nem a valóságnak megfelelően válaszol, az Adatkezelő tanácsadási szolgáltatás a kívánt célt nem éri el.

Amennyiben az érintett részt vesz az állapotfelmérésen, és megadja egészségügyi adatait, kifejezett hozzájárulását adja azok kezeléséhez. Az adatokat az Adatkezelő kizárólag az állapotfelmérés és a tanácsadás céljára használja fel. Az adatokat az Adatkezelő a többi adattól elkülönítve kezeli, és biztosítja azok védelmét.

8. Weboldalon regisztráló személyek adatkezelése

Az adatkezelés leírása: A Weboldalt bárki szabadon látogathatja, a látogatás regisztrációhoz, személyes adatok megadásához nem kötött. Az érintett bizonyos szolgáltatásokat (pl. vásárlás, tanácsadás) csak regisztráció után vehet igénybe. Ebben az esetben az érintettnek meg kell adnia adatait a regisztrációs felületen, és nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezeléséhez. A franchise partnerségre regisztráló személyeknek a kapcsolatfelvételi adatokat kell megadniuk.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása, így különösen a vásárlás lebonyolítása, szállítás, számlázás, fizetés, kapcsolattartás, érintettek tájékoztatása, hírlevelek, reklámok küldése.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, életkor, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, fizetési adatok, bejelentkezéshez szükséges jelszó.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

9. Vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett vásárol, közte és az Adatkezelő között jogviszony jön létre. Nem szükséges az adatok kezelése, ha a vásárlás üzletben történik, és a megvásárolt termék sajátosságai (pl. terméktámogatás) nem teszik szükségessé az érintettekkel való kapcsolattartást. Amennyiben a vásárlás távollévők között történik (így a Weboldalon), az adatkezelés szükséges a vásárlás rögzítéséhez, szállításhoz, számlázáshoz, fizetéshez, jótállás érvényesítéséhez, a jogviszonyból származó igények érvényesítéséhez.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a vásárlási folyamat során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

A fentieken túlmenően, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogviszony jön létre, az adatkezelés célja az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítése, a szerződés megkötése érdekében az érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

Vásárlás esetén a bizonylatok megőrzését illetően az adatkezelés jogalapja a Számviteli Törvény.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a vásárlási folyamat eredményes lebonyolítása (megrendelés rögzítése, szállítás, számlázás, fizetés), és az esetleges igények érvényesítése (pl. jótállás, pénzkövetelés).

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, életkor, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, fizetési adatok, bejelentkezéshez szükséges jelszó.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja, ha bizonyossá válik, hogy a vásárlással kapcsolatban igények érvényesítésére már nem kerül sor. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, kivéve, ha törvény (pl. Fgytv.) az adatok kezelésére felhatalmazást ad.

10. Táplálkozási tanácsadáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett igénybe veszi az Adatkezelő tanácsadási szolgáltatását, az Adatkezelő munkatársa felméri az érintett állapotát és igényeit, ez alapján tanácsot ad részére.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a tanácsadás során önkéntesen adja meg adatait, és hozzájárul azok kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett felmérése, ennek alapján tanácsadás, a megfelelő termékek kiválasztása.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, életkor, táplálkozással kapcsolatos adatok, tanácsok, ajánlott termékek adatai. A felmérés és a tanácsadás során az Adatkezelő kezeli az egészségügyi felmérőlapon szereplő adatokat.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri.

11. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul adatai kezeléséhez, és azok reklámozási célú felhasználásához a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintettek számára reklámok küldése.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az adatkezelés célja megszűnt, így bizonyossá válik, hogy az érintett számára a továbbiakban reklám nem küldhető. Az Adatkezelő minden esetben megszünteti az adatkezelést, ha az érintett azt kéri. A reklámozási célú adatkezelés megszüntetése esetén az adatok törlésére csak akkor kerül sor, ha az adatok kezelése megszűnt, vagy az érintett a reklámozási célú adatkezelés megszüntetése mellett az adatok törlését is kérte.

12. Fényképek közzététele

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő az érintettről készült fényképet közzéteszi a Weboldalon, együtt az érintett elért eredményeivel (pl. testsúly csökkenése). Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak reklámozása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő a közzététel előtt tájékoztatja az érintettet, és az érintett jogosult a korábban megadott hozzájárulásának visszavonására. Az érintett a hozzájárulását a későbbiekben is bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az Adatkezelő a képeket eltávolítja.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelő reklámozása.

Kezelt adatok köre: Az érintettről készült fénykép, valamint az érintett testsúlyának változása.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, ha az érintett a hozzájárulását visszavonja.

13. Adattovábbítás partner részére

Az adatkezelés leírása: A fenti 2. pontban írtak szerint az Adatkezelő franchise hálózatot üzemeltet. Ez alapján a termékek forgalmazásával, tanácsadással nem csak az Adatkezelő foglalkozik, hanem az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló franchise Partnerek is. A Partner minden esetben az Adatkezelővel kötött szerződés alapján, az Adatkezelő felügyelete mellett végzi tevékenységét. A franchise rendszer felépítéséből, és az Adatkezelő ellenőrzési tevékenységéből következően a Partner ugyanazon termékeket és szolgáltatásokat nyújtja az érintett részére, mint az Adatkezelő.

Amennyiben az érintett olyan szolgáltatásra regisztrál a Weboldalon, amely személyes kapcsolatot igényel (így különösen a 9. pont szerinti tanácsadási szolgáltatás), az Adatkezelő az érintett adatait továbbítja azon Partner részére, amelynek üzlete az érintett lakóhelyéhez legközelebb található. Az érintett az adattovábbítást megtilthatja, külön levélben.

Amennyiben az érintett személyesen veszi igénybe az adatkezelő szolgáltatását, az adatok továbbítására csak külön kérés alapján kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett önkéntesen adja meg adatait, és hozzájárul azok kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja annak biztosítás, hogy az érintett az igénybe venni kívánt szolgáltatáshoz, termékhez a lehető legegyszerűbben juthasson hozzá.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok: nem, vezetéknév, keresztnév, életkor, táplálkozással kapcsolatos adatok, tanácsok, ajánlott termékek adatai.

Adatkezelés időtartama: A Partner törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő és a Partner szolgáltatásait folyamatosan nyújtja, az adatkezelésnek nincs meghatározott időtartama. Az Adatkezelő minden esetben törli az adatokat, ha az érintett azt kéri. A Partner törli az adatokat, ha a jogviszonya az Adatkezelővel megszűnik.

14. A Partner adatkezelése

A Partner az érintett adatait kizárólag az érintett hozzájárulásával kezelik. A Partner önálló adatkezelő, aki adatkezeléséért önállóan felel. A Partner adatkezelésére a jelen Tájékoztatóban foglalt elvek és szabályok megfelelően irányadók. A Partner adatkezelési tájékoztatója elérhető az egyes Partnereknél, azokat az Adatkezelő kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja.

15. Technikai adatok kezelése

Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

16. Adattovábbítás

Az Adatkezelő – a Partnernek történő adattovábbítás kivételével – személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

17. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelőhozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat jelen Tájékoztatóban megnevezi.

18. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

19. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
 2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
 5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.
 6. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

 

20. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

21. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

22. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékozatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Weboldalon is elérhetővé teszi.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet a 2. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

23. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.