ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 a Natur Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság termékeinek értékesítésére

 Hatályos 2020. 10. 01. napjától

 

1.      Preambulum
 

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy részletesen szabályozza a Naturhouse által nyújtott webáruház szolgáltatásra és az abban kínált termékek értékesítésére vonatkozó feltételeket, továbbá a Naturhouse és a Termékek megrendelője, azaz a Vásárló (a továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek”) között létrejövő jogviszonyt, a Felek kötelezettségeit és jogait, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a fogyasztónak minősülő Vásárlók tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

1.2. A Vásárló a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Weboldalon erre szolgáló elektronikus felületen történő regisztrációval és a Termékek megrendelésével magára kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et. A Naturhouse fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa a megfelelő közzététel, azaz a módosított ÁSZF Weboldalon történő nyilvánosságra hozatala mellett.

1.3. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos változatát a Naturhouse a Weboldalon regisztrált Vásárlók számára elérhetővé teszi.

1.4. A jelen ÁSZF a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében az adásvételi szerződés részét képezi.

 

2.      Definíciók
 

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

 a)      Vételár: a Vásárló által a Termékek ellenértékeként a Naturhouse részére megfizetendő vételár.

 b)     Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárló.

 c)      Szolgáltatás: a Naturhouse által nyújtott webáruház szolgáltatás. Olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, melynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog értékesítése.

 d)     Vásárló: Vásárló az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akivel a Naturhouse a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel jogviszonyt hoz létre.

 e)      Termék: A jelen ÁSZF vonatkozásában minden, a Naturhouse által forgalmazott, a Weboldalon a Vásárlók által megvásárolható termékek, jellemzően étrend-kiegészítők és élelmiszerek.

 f)      Naturhouse:

Natur Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1146 Budapest, Hermina út 29. B. lház. 1. em. 1.

Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-337346

Adószáma: 26652872-2-42

Telefonszám: +36306388785

E-mail cím: info@naturhouse.hu

 

g)     Weboldal: a Naturhouse által üzemeltetett weboldal, melyen keresztül a Vásárló megvásárolhatja a Naturhouse által kínált Termékeket: eshop.naturhouse.hu

 

3.      A jogviszony tárgya
 

3.1. A jogviszony tárgya a Naturhouse által működtetett Szolgáltatás használata, illetve az azon keresztül történő vásárlás.

 

4.      A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
 

4.1. A Szolgáltatás használatához előzetes regisztráció szükséges, mely a Weboldalon elérhető űrlap kitöltésével történik. Itt szükséges megadni – a személyes adatokon (név, születési hely és idő, lakcím, számlázási és szállítási cím, elektronikus levelezési cím) kívül – egy felhasználónevet és jelszót, mely a webáruházba történő belépéshez szükséges. A felhasználónév nem lehet olyan kifejezés, mely a közerkölcsöt, a jó érzést, vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy sértheti, mely esetben a regisztráció törlésre kerül. Közerkölcsöt sértő kifejezés különösen a trágár, obszcén kifejezés akár magyar, akár más idegen nyelven.

4.2. A regisztráció során a Vásárló a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozóan köteles nyilatkozatot tenni. A Vásárló az erre szolgáló elektronikus űrlap kitöltésével és a regisztráció gombra történő kattintással fogadja el a jelen ÁSZF-et. Elfogadás nélkül a regisztráció sikertelen.

 4.3. A regisztráció megtörténtéről a Naturhouse elektronikus levél (e-mail) formájában visszaigazolást küld a Vásárlónak az általa megadott elektronikus levelezési címre.

 4.4. A Vásárlót regisztrációs díj nem terheli.

4.5. Amennyiben a Vásárló regisztrációkor megadott adataiban bármilyen változás történik, e változásokat köteles a felhasználói fiókjában átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Vásárló vállalja.

4.6. A Naturhouse jogosult a regisztrált Vásárlók által megadott adatok valódiságát ellenőrizni, ennek keretében a megfelelő okiratok, illetve dokumentumok becsatolását kérheti, amennyiben valamely adat valótlanságára utaló körülmény merül fel. A hamis adato(ka)t szolgáltató Vásárlót a Naturhouse a Szolgáltatás használatából kizárhatja. Továbbá a megadott adatok valótlanságáért, illetve az ebből fakadó, esetlegesen felmerülő harmadik személynek okozott kárért a Naturhouse nem felel.

4.7. A Naturhouse fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló részére a Szolgáltatáshoz történő hozzáférést ideiglenesen vagy végleg megtagadja, vagy a regisztrációt törölje, amennyiben a Vásárló a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, vagy egyéb olyan magatartást tanúsít, mely a Naturhouse megítélése szerint veszélyezteti mások jogát vagy jogos érdekét, vagy sértheti mások jóérzését.

 

5.      A Szolgáltatás használata
 

5.1. A Szolgáltatás keretében a Vásárló megvásárolhatja a Naturhouse által a Weboldalon eladásra felkínált Terméket a jelen ÁSZF szerinti regisztrációt követően. A Termékek vonatkozásában az adásvételi szerződés a Vásárló által tett megrendelés Naturhouse általi e-mailben történt visszaigazolásával jön létre azzal, hogy a Naturhouse a termék tulajdonjogát a Vételár maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja. Jelen pont szerinti adásvételi szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melynek a nyelve magyar. Az adásvételi szerződés iktatásra nem kerül és később vissza nem kereshető.

5.2. A Termékek honlapon feltüntetett ára forintban meghatározott bruttó ár. A Termék Vételárán túl a szállítási költség a Vásárlót terheli.

5.3. A webáruházban történő vásárlás menete a következő:

5.3.1.       A Vásárló kiválasztja a megvásárolni kívánt Terméket és azokat a kosárba helyezi. A Vásárló több terméket is a kosárba helyezhet azok megrendelése előtt. A Termék kosárba helyezésével a Vásárló a Terméket mintegy lefoglalja. Ennek megfelelően a Termék a kosárba helyezéstől számított 48 órás időtartamban a kosárban marad és ugyanezen típusú Termék más Vásárlók számára ezen időszak alatt csak a készlet erejéig elérhető, a kosárba helyezett konkrét Terméket más Vásárló saját kosarába rakni nem tudja. Amennyiben az adott Termék nem kerül megvásárlásra, a Termék 48 óra elteltével kikerül a kosarából és az más Vásárlók számára is elérhetővé válik.

5.3.2.       A kosár ikonjára történő kattintással a Fogyasztó a pénztár oldalra kerül, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát és a megrendelni kívánt Termékek ellenértékének összegét. A kosár tartalmának módosítására a Vásárló jogosult.

5.3.3.       A fizetés gombjára kattintással a Vásárló a „Megrendelés leadása” oldalra kerül, ahol köteles megadni a nevét (cégnevét), anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét (székhelyét), a szállítási címet és a számlázási címet, valamint a telefonszámát és az elektronikus elérhetőségét.

5.3.4.       A fenti adatok megadását követően a Vásárló az ÁSZF kifejezett elfogadását (az erre szolgáló checkbox által) követően jogosult megrendelését elküldeni a Naturhouse részére.

5.3.5.       A Vásárló a szerződési jognyilatkozatának megtételét (a megrendelésének elküldését) megelőzően módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat.

 

5.4. A Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet számára.

5.5. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 16:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

5.6. Amennyiben a Vásárló megrendeli a Terméket, a megrendelést feldolgozását követően a Naturhouse e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről (rendelés-visszaigazolás), valamint a rendelésszámról, mely szám alatt a Naturhouse a megrendelést nyilvántartja.

5.7. A Vásárló – eltérő kikötés hiányában – köteles fizetési kötelezettségének az értesítést követő 8 (nyolc) napon belül eleget tenni, ellenkező esetben a Termék átvételére nem jogosult és a Naturhouse úgy tekinti, hogy az adásvételi szerződéstől elállt, és a Naturhouse jogosulttá válik a megrendelt Termékek harmadik személyek részére történő értékesítésére.

5.8. A Vételár kiegyenlítése történhet a szállítónak az áru átvétele után (utánvéttel) készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel, illetve banki átutalással. Banki átutalás esetén a vételár megfizetését követően a Vevő értesítést kap a vételár kiegyenlítéséről.

5.9. Amennyiben a Vásárló bármely okból a megrendelt Terméket nem kívánja megvásárolni, úgy a megrendelést jogosult visszavonni. A Vásárló a megrendelés visszavonási jogát a Termék szállító részére történt átadásáig jogosult gyakorolni. A megrendelés visszavonását a Vásárló írásban köteles a Naturhouse részére megküldeni.

5.10.        Eltérő kikötés hiányában a szállítási határidő 5-7 nap. A szállítás munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között történik. A Naturhouse a Termékek szállítónak történt átadásáról elektronikus levélben tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárló megrendeléskor megadott a szállító részére átadásra került az eredményes kézbesítés céljából, melyhez a Vásárló hozzájárul. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, úgy az azzal felmerült minden költséget a Vásárló köteles viselni. A megrendelt Termékek a Naturhouse szaküzletében is személyesen átvehetők, amennyiben a Vásárló a megrendeléskor írásban jelzi az erre vonatkozó szándékát.

5.11.        A Naturhouse a megrendelt Terméket a Vásárló által a megrendeléskor megadott szállítási címre szállíttatja ki. A szállítási és számlázási cím eltérhet. A Vásárló a Termék szállító részére való átadását megelőző munkanap 16 órájáig jogosult a szállítási cím módosítására.

5.12.        A Naturhouse fenntartja a jogot a megrendelés visszautasítására, a Vételár megfizetéséig, melyről haladéktalanul értesíti a Vásárlót.

 

6.      A Felek jogai és kötelezettségei
 

6.1. A Vásárló köteles a Vételár jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti megfizetésére.

6.2. A Naturhouse köteles a Szolgáltatás nyújtására és a Termékek leszállítására az ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

6.3. A Naturhouse fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a már megrendelt Termékek Vételárát nem érinti. A Naturhouse nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a Weboldalt üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vonatkozóan. Ilyen esetekben a Naturhouse nem köteles a Terméket a feltüntetett hibás áron leszállítani, hanem a megrendelés visszaigazolásában felajánlja a valós áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló döntése szerint vagy megrendeli a terméket a valós áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény, illetve kötelezettség nélkül elállhat ezen megrendelésétől.

6.4. A Vásárló a Termékek átvételekor köteles azok csomagolását és a Termékek meglétét ellenőrizni, és jelezni az esetleges hibákat, hiányosságokat.

6.5. A Felek kötelesek egymással együttműködni, egymás számára minden szükséges tájékoztatást ésszerű határidőn belül megadni.

6.6. A Vásárló kijelenti, hogy a Naturhouse tájékoztatta az ÁSZF azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérnek, és hogy ezen feltételeket az ÁSZF aláírásával kifejezetten elfogadja.

 

7.      Díjazás, fizetési feltételek
 

7.1. A Vásárló Vételárat fizet Naturhouse részére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

 7.2. A Vásárló a Vételárat készpénzben, bankkártyával vagy a Naturhouse 10404089-50526890-65751014 számú bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni.

 7.3. A Naturhouse banki átutalás esetén a Vételárat a bankszámláján történő jóváírás időpontjában, egyebekben annak szállító részére történő megfizetésekor tekinti teljesítettnek. A Termékek tulajdonjoga ezen időpontban száll át a Vásárlóra.

 7.4. A Naturhouse a Szolgáltatás nyújtását követően adja át az általa kiállított számla eredeti példányát a Vásárló részére, illetve egyes esetekben a Naturhouse a számla eredeti példányát a Vásárló levelezési címére küldi meg.

 

8.      A jogviszony időtartama, megszűnése
 

8.1. Az adásvételi szerződés a Ptk. 6:3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

 

9.      Titoktartás
 

9.1. A Vásárló köteles a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás igénybevétele és Termékek megrendelése során, vagy azzal összefüggésben a Naturhouset érintő minden információt (ilyen lehet minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret és az azokból készült összeállítás, amely a Naturhouse megítélése szempontjából lényeges lehet, nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető, beleértve különösen az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény szerinti üzleti titkot, és a Naturhouse know-how-jába tartozó információkat is, valamint mindazon információt, amelynek közlése a Naturhouse-szal kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, sértené vagy veszélyeztethetné gazdasági érdekeiket, a továbbiakban az „Információ”) üzleti (gazdasági) titokként köteles kezelni.

9.2. A Vásárló szigorúan titokban tart minden olyan Információt, amelyet a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtása és Termék értékesítése során kapott vagy szerzett meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszony fennállásáig, és azt követően sem hoz a Naturhouse előzetes, írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra, vagy harmadik személynek nem szolgáltat ki, harmadik személy számára nem tesz hozzáférhetővé Információt, és azt saját körben is csak a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás szerződésszerű igénybevétele érdekében használhatja fel.

9.3. A Vásárló felelős azért is, hogy a jelen ÁSZF szerinti együttműködés teljesítésével összefüggésben közreműködő alkalmazottai, egyéb szerződő partnerei jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát megismerték és annak eleget is tesznek. A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy ezen közreműködői titoktartásra kötelezettek legyenek abban az esetben is, ha már nem állnak Vásárló alkalmazásában, illetve Vásárlóval jogviszonyban.

 

10.   Adatvédelem
 

10.1.        A Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Naturhouse adatkezelési szabályzatát megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

10.2.        A Naturhouse jogosult adatkezelési szabályzatát egyoldalúan módosítani, melyről előzetesen tájékoztatja Vásárlót.

10.3.        A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Naturhouse adatkezelési tájékoztatójának elfogadása hiányában nem jogosult a Szolgáltatások igénybevételére.

10.4.        A Naturhouse adatkezelési tájékoztatója az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.naturhouse.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

11.   Fogyasztói rendelkezések
 

11.1.        Fogyasztók esetén az ÁSZF-ben foglaltakat a jelen 11. pontban foglaltak szerinti eltérésekkel szükséges alkalmazni, továbbá Fogyasztók esetén a jelen 11. pontban meghatározottak alkalmazandók. A jelen pontban foglaltakon túl a Rendelet alkalmazandó.

11.2.        Jótállás, szavatosság

 A Naturhouse szavatossági felelőssége a Polgári Törvénykönyvben szabályozott rendelkezéseken alapul és ahhoz igazodik.

 Általános tájékoztató Fogyasztók részére a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről:

 Kellékszavatosság

 

- Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 Ön a Naturhouse hibás teljesítése esetén a Naturhouse-szal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 - Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 - Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 Ön köteles a hibát annak felfedezése után – különös tekintettel a Termékek jellegére - haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 - Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 Ön a Naturhouse-szal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 - Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket a Naturhouse biztosította. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Továbbá, figyelemmel a Polgári Törvénykönyv előírásaira, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termékek esetén a Naturhouse-t nem terheli a hibás teljesítés bizonyítása, arra a Fogyasztó köteles.

 

Termékszavatosság

 

- Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 Termék hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatosságról szóló részben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 - Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 - Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 - Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 Termékszavatossági igényét Ön a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 - Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 - A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

A Naturhouse a Termékek jellegére tekintettel jótállást nem vállal.

 

11.3.        Panaszkezelés, vitarendezés

 

11.3.1.    A Szolgáltatással, Termékekkel kapcsolatos reklamációt, észrevételeket a Naturhouse 2. f) pont szerinti e-mail címen és telefonszámon fogadja, amelyekre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ ad.

 Felügyeleti szerv: Budapest Főváros XIV. kerületi Zugló Önkormányzat Jegyzője

 11.3.2.    A Naturhouse tájékoztatja a Fogyasztót, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

11.3.3.    A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni. A Naturhouse-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

11.3.4.    Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

 

11.3.5.    A Naturhouse székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei:

 Budapesti Békéltető Testület

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

telefon: 06 (1) 488 21 31

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

honlap: http://bekeltet.hu

 

11.3.6.    Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.3.7.    A Fogyasztó jogosult a megrendeléssel kapcsolatos panaszát az ún. online vitarendezési platformon is bejelenteni. Az online vitarendezési platform [European Online Dispute Resolution (ODR) Platform] elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

 

11.4.        Elállási jog

 11.4.1.    A Rendelet 20. § értelmében üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót elállási jog illeti meg.

 11.4.2.    A Naturhouse kifejezetten tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Rendelet 20. §-a és a jelen pont szerinti elállási, felmondási jog nem illeti meg romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termékek tekintetében.

 11.4.3.    Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi, több darabból álló Termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 11.4.4.    A Fogyasztó az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Naturhouse ÁSZF szerinti elérhetőségei bármelyikére.

 11.4.5.    A Naturhouse legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi Vételárat, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal.

 

A visszatérítést a Naturhouse mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó köteles a Naturhouse számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

 11.4.6.    A Fogyasztó jelen pont szerinti elállási jogát a Rendelet 29. § (1) bekezdése szerinti esetekben nem gyakorolhatja, így különösen, de nem kizárólag olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után (vagy amennyiben a csomagolást védő fólia megsérült vagy elátávolították, vagy a doboz felismerhetetlenül megrongálódott) nem küldhető vissza.

 

12.   Vegyes rendelkezések
 

12.1.        A jelen ÁSZF-re és az abban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog és a magyar bíróságok illetékessége alkalmazandó. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben keletkezik, a Felek alávetik magukat – hatáskör függvényében – a Naturhouse székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.

12.2.        A jelen ÁSZF szerinti vagy azzal kapcsolatos bármely értesítést, írásban, személyesen vagy postai úton, illetve e-mailen keresztül kell a címzett Fél részére eljuttatni, a Naturhouse ÁSZF 2. f) pontban, illetve a Vásárló által a regisztráció során megadott elérhetőségeire. Az erre a – ellenkező írásbeli értesítést követően az ebben megjelölt - címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés eredménytelen volt. Az e-mail útján megküldött nyilatkozatok akkor tekinthetők kézbesítettnek, amennyiben az az ÁSZF-ben foglalt és a regisztrációkor megadott e-mail címre került megküldésre. Automatikus kézbesítési visszaigazolás hiányában az e-mail legkésőbb a megküldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő.

12.3.        Abban az esetben, ha a Felek részéről a kapcsolattartásra kijelölt személytől eltérő személy tesz nyilatkozatot, melyet a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy jogi személy Vásárló esetén vezető tisztségviselő jóváhagy, vagy ráutaló magatartással befogad, úgy adott személy jogosultságát kifejezett visszavonásig elfogadják. Ez a rendelkezés nem érinti a Felek törvényes képviselőinek képviseleti jogát.

12.4.        A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a kapcsolattartója személyében, elérhetőségében, címében bekövetkező változásról haladéktalanul írásban értesíti a Naturhouset. A tájékoztatás elmaradásából származó következményeket a Vásárló viseli.